Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden 
 
Het bestuur van Buurtcomité Kauwendaal biedt u deze website en de informatie erop aan op 
voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. 
Onder "informatie" verstaat het bestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en 
andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, 
de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Aansprakelijkheid
Buurtcomité Kauwendaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen 
voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website 
bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. 
 
Het bestuur heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van 
betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het bestuur de 
juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. 
Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.
 
Buurtcomité Kauwendaal noch haar bestuur kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. 
Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct 
of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.
--------------------------------------------------------------------------------
2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet 
gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke 
manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel 
te exploiteren.
Gebruik en reproductie van fotomateriaal is uitdrukkelijk verboden.
De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het bestuur van Buurtcomité Kauwendaal.
Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met de voorzitter.
--------------------------------------------------------------------------------
3. Links en verwijzingen
Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten en verwijzingen naar andere 
informatiebronnen. Het bestuur van Buurtcomité Kauwendaal controleert deze websites en deze 
informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of 
volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het bestuur 
de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking 
tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.
 
Het bestuur van Buurtcomité Kauwendaal aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige 
schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere 
websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het Buurtcomité Kauwendaal verwijst.
 --------------------------------------------------------------------------------
4. Bescherming van de persoonsgegevens
De gegevens die het bestuur langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden 
van het bestuur van Buurtcomité Kauwendaal. Zij dienen uitsluitend om u de door u gevraagde 
informatie te verstrekken. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van 
persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u 
te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe kauwendaal@gmail.com